Παρασκευή, 26 Φεβρουαρίου 2021

Δήλωση εγγραφής στο Ολοήμερο

Κατεβάστε την αίτηση από ΕΔΩ

4. ΑΔΥΜ_ΕΜΒΟΛΙΑ_2021-2022

Κατεβάστε τη δήλωση από ΕΔΩ

3. ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΤΗΝ Α ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ-1

Κατεβάστε την αίτηση από ΕΔΩ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΣΤΗΝ Α’ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ

Αγαπητοί γονείς,

Για τη σχολική χρονιά 2021-2022στην Α΄ Τάξη του Δημοτικού Σχολείου θα φοιτήσουν οι μαθητές που γεννήθηκαν από 1-1-2015 έως και 31-12-2015. Οι εγγραφές θα πραγματοποιηθούν από 1 έως 20 Μαρτίου 2021.

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΕΓΓΡΑΦΩΝ 

 Σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 4 (α) του άρθρου 7 του Π.Δ. 79/2017  (ΦΕΚ 109Α),  όπως τροποποιήθηκε με την παρ.2 του άρθρου 44 του Ν.4777/2021 (Α25) τα απαιτούμενα δικαιολογητικά για την εγγραφή στην Α΄ τάξη του δημοτικού σχολείου είναι τα εξής: 

α. Αίτηση Εγγραφής-Υπεύθυνη Δήλωση(δίνεται από το σχολείο)

β. Πιστοποιητικό γέννησης Δήμου ή Κοινότητας. Διευκρινίζεται ότι για την εγγραφή των μαθητών/τριών στα Δημοτικά Σχολεία της χώρας δεν απαιτείται η προσκόμιση του Πιστοποιητικού Γέννησης από τους γονείς/κηδεμόνες, αλλά αναζητείται από τις σχολικές μονάδες μέσω του Πληροφορικού Συστήματος myschool του ΥΠΑΙΘ. (Φ.6/498/57863/Δ1/6-4-2016).

γ. Επίδειξη του Βιβλιαρίου Υγείας του Παιδιού (Β.Υ.Π.) ή προσκόμιση άλλου στοιχείου, στο οποίο αποδεικνύεται ότι έγιναν τα προβλεπόμενα εμβόλια. Παρακαλούμε να ζητήσετε από τον παιδίατρό σας να συμπληρώσει το συνοδευτικό έγγραφο που θα ενημερώνει ότι το παιδί σας έχει  κάνει τα εμβόλια που προβλέπονται μέχρι την ηλικία του από το Εθνικό Πρόγραμμα Εμβολιασμών Παιδιών και Εφήβων (ΑΔΑ: 6ΧΘ2465ΦΥΟ-Κ0Μ).

δ.Το Ατομικό Δελτίο Υγείας Μαθητή,(Α.Δ.Υ.Μ.) σύμφωνα με τη με αρ.πρωτ.  Φ.6/1094/80261/Δ1/20-5-2015 εγκύκλιο του ΥΠΑΙΘ.

ε. Αποδεικτικό στοιχείο από το οποίο διαπιστώνεται η διεύθυνση κατοικίας του/της μαθητή/τριας (αντίγραφοτης1ηςσελίδας της φορολογικής δήλωσης με σβησμένα τα οικονομικά στοιχεία ή λογαριασμό ΔΕΚΟ (ΔΕΗ,ΕΥΔΑΠ). (Συνιστάται, οι Διευθυντές/ντριες των Σχολικών Μονάδων όπως ελέγχουν με ιδιαίτερη προσοχή το εν λόγω αποδεικτικό στοιχείο, προκειμένου οι αιτήσεις εγγραφής να υποβάλλονται αποκλειστικά και μόνο στο σχολείο που ανήκουν οι μαθητές/τριες σύμφωνα με τα όρια της σχολικής περιφέρειας(άρθρο 5, ΠΔ 79/2017 (ΦΕΚ 109Α) όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 23 του ν. 4559/2018 (ΦΕΚ 142Α).   

στ. Βεβαίωση Φοίτησης Νηπιαγωγείου και Πιστοποιητικό Φοίτησης Νηπιαγωγείου

1. Μέχρι την ημερομηνία έκδοσης του «Πιστοποιητικού φοίτησης», το νηπιαγωγείο εκδίδει «Βεβαίωση Φοίτησης» η οποία θα προσκομιστεί από τον γονέα ή τον κηδεμόνα του/της μαθητή/τριας για την εγγραφή του/της στο δημοτικό.

2. Το Πιστοποιητικό Φοίτησης στο νηπιαγωγείο εκδίδεται με τη λήξη της διδασκαλίας των μαθημάτων (15 Ιουνίου 2021) και διαβιβάζεται αυτεπάγγελτα από το Νηπιαγωγείο στο Δημοτικό Σχολείο εγγραφής του/της μαθήτριας.ΕΓΓΡΑΦΕΣ Α' ΤΑΞΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ 2021-22

1 – 20 Μαρτίου 2021

Μαθητές που γεννήθηκαν: 1-1-2015 έως 31-12-2015

 

 

Οι εγγραφές θα πραγματοποιούνται με τους εξής τρόπους:

 

 

  1. Αν υπάρχει η δυνατότητα, εκτυπώνετε την αίτηση εγγραφής, τη συμπληρώνετε, την υπογράφετε, τη σκανάρετε και τη στέλνετε στο mail του σχολείου μαζί με τα υπόλοιπα δικαιολογητικά .

 

  1. Αν υπάρχει η δυνατότητα, εκτυπώνετε την αίτηση εγγραφής, τη συμπληρώνετε, την υπογράφετε και την προσκομίζετε στο σχολείο μαζί με τα δικαιολογητικά, ύστερα από τηλεφωνική μας επικοινωνία.

 

  1. Αν δεν υπάρχει η δυνατότητα να την εκτυπώσετε  θα προσέρχεστε στο σχολείο, ύστερα από τηλεφωνική μας επικοινωνία,  ώστε να παραλάβετε τα έντυπα και να τα συμπληρώσετε.

 

 

Ώρες εγγραφής:  10:00 - 12:00

 

 

Τηλ. Σχολείου: 22990-66186

 

Από τη Δ/νση του Σχολείου.